JULKAISULUETTELO JA ESITELMÄT

 

VERTAISARVIOIDUT ARTIKKELIT

 • Vilkka, H. & Vilkka, V-M. 1999. ”Modernin murroksen merkkejä. Internet-opetus ja ammattikorkeakoulu”. Teoksessa Sähköinen Okeanos. Tutkimus, opetus ja Internet. Kuopion yliopiston selvityksiä E. Yhteiskuntatieteet 13. Kuopio: Kuopion yliopisto.
 • Vilkka, H. 2009. ”Halun ja järjen sinfonia.” Teoksessa Minän ja maailman liha. Toimittaneet Inkeri Sava, Mika Hannula, Pirkko Anttila & Karolina Kiil. Hamina: AKATIIMI Oy. (96–103)
 • Vilkka, H. & Syrjäläinen, E. 2011. Sukupuolen ja temperamentin merkitys koulun toimintakulttuurissa. Tiedepolitiikka 3/2011. (35-44)
 • Mäkinen M., Annala J., Lindén J. Vilkka H. 2014. Gen Y experiences of studying in higher education. Teoksessa SRHE Annual Conference Papers: Society for Research into Higher Education, SRHE.
 • Helenius, J., Salonen-Hakonen, S-M., Vilkka, H. Saaranen-Kauppinen, A. & Eskola, J. 2015. Teorian ja empirian vuoropuhelu tutkimuksessa: reflektiota ja ratkaisuja. Teoksessa Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Toimittaneet Sanna Aaltonen ja Riitta Högbacka. Tampere: Tampere University Press. (191–217)
 • Vilkka, H. & Ylöstalo, H. Tarinoilla tasa-arvoon? Narratiivisten menetelmien mahdollisuuksia kriittisessä toimintatutkimuksessa. Aikuiskasvatus 2/2016.
 • Vilkka, H. 2018. Havainnot ja havainnointimenetelmät tutkimuksessa. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus. (156—171)
 • Vilkka, H., Saarela, M. & Eskola, J. 2018. Riittääkö yksi? Tapaustutkimus kuvaajana ja selittäjänä. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus. (190—201)
 • Vilkka, H . Seksuaalivaikutukset ja arki. Esipuhe. Seksologinen aikakauskirja 3(1)2018. Helsinki: Suomen Seksologinen Seura. (1—2)
 • Vilkka, H. ”Tekijyys ja aika: Näköpisteitäni taiteessa tutkimiseen”. AGON, http://agon.fi/article/tekijyys-ja-aika-nakopisteitani-taiteessa-tutkimiseen/. Julkaistu 22.12.2018.
 • Vilkka, H. 2019. Taiteessa tutkiminen — suhteiden harmoniaa ja karikoita. AGON — Pohjoinen tiede- ja kulttuurilehti 1/2019 nro 61. http://agon.fi/article/taiteessa-tutkiminen-suhteiden-harmoniaa-ja-karikoita/.Julkaistu 8.7.2019
 • Morney, E. & Vilkka, H. 2021. Lajityypit ylittävä laatu televisio-ohjelmissa? TV-alan tekijöiden näkemyksiä laatukriteereistä. Tieteellinen artikkeli. Lähikuva Vol 34 , 4/2021, (40-56)

VERTAISARVIOIMATTOMAT ARTIKKELIT

 • Vilkka, H. 2008. Semioottinen sosiologia, muotoilu ja merkitykset. Lyhyt oppimäärä semioottiseen sosiologiaan. vilkka.fi/sofia: SoFia.
 • Vilkka, H. 2008. Ammatillinen identiteetti. Ammatillinen identiteetti sosiaalisena identiteettinä. vilkka.fi/sofia: SoFia.
 • Vilkka, H. 2008. Muotoilu merkitysten maailmassa. vilkka.fi/sofia: SoFia.
 • Vilkka, H. 2008. Seksuaalisen ruumiin tutkimus antiikista nykypäivään. Sosiologia- lehti 1/2008. Arviointi teoksesta Kinnunen, T. & Puuronen, A. (toim.) Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Gaudeamus, Helsinki 2006, (347 sivua). (70–71) Vilkka, H. 2009. Koulutuksen sukupuoliset toimijat. Sosiologia-lehti 4/2009. Arviointi teoksesta Ojala, H., Palmu T. & Saarinen, J. (toim.). Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino 2009, (255 sivua). (312–313)
 • Vilkka, H. 2011. Tutkimuksellinen lukeminen toimintaa ohjaavana taitona. Sosiologia 3/2011. Arviointi teoksesta Hurting et al. Ajattele itse! Jyväskylä: PS-kustannus 2010, (186 sivua). (277-278)
 • Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2015. Tietoisella ohjauksella kohti laadukasta ohjausta. Sosiologia-lehti 2/2015. Arviointi teoksesta Vehviläinen, S. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus 2014, (239 sivua). (154-155)

OPINNÄYTTEET

 • Vilkka, H. 1998. Yhteiskunnan intervention merkitys transseksuaalisuuteen. Pro gradu. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos.
 • Vilkka, H. 2006. Keho: Omaa sukupuolta koskeva tiedon ja ymmärryksen muotoutumisen perusta transsukupuolisilla. Helsingin yliopisto, Helsinki University Printing House: Helsinki. (187)

OPPIKIRJAT

 • Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2000. Osviitaksi opinnäytetyöhön. Opas ammattikorkeakoulussa tehtävän opinnäytetyön tekemiseen. Sarja B: 14 Opetusmonisteet. Helsinki: Mercuria Business School. (106 sivua)
 • Vilkka H. & Airaksinen, T. 2001. Opinnäytetyö ja sen ohjaaminen. Opas ammattikorkeakoulussa tehtävän opinnäytetyön ohjaamiseen. Sarja B: 19 Opetusmonisteet. Helsinki: Mercuria Business School. (74 sivua)
 • Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi. (168 sivua)
 • Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Helsinki: Tammi. (119 sivua)
 • Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi. (188 sivua) Vilkka, H. 2006. Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi. (140 sivua) Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa. Helsinki: Tammi. (189 sivua)
 • Vilkka, H. 2010. Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen. Jyväskylä: PS- kustannus. (200 sivua)
 • Vilkka, H. 2011. Seksuaalinen häirintä. Jyväskylä: PS-kustannus. (207 sivua)
 • Vilkka, H., Hämäläinen, K. & Miettinen, S. 2011. Tunnetko asiakkaasi unelmat? Teoksessa Palvelumuotoilu työkirja. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.
 • Vilkka, H. 2012. Sukupuolitettu temperamentti. Verkkokirja osoitteessa hanna.vilkka.fi (159 sivua)
 • Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä, 4. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (240 sivua)
 • Vilkka, H. 2020. Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus. (243 sivua)

AMMATTIYLEISÖLLE SUUNNATUT JULKAISUT

 • Vilkka,H. 2010. Kaikki asiakkaat eivät ole heteroja. Tesso. Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti 8/2010. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (20–21)
 • Vilkka, H. 2016. “Mä voin tehdä mun keholla ihan kaikkea, mihin se antaa mahdollisuuksia” — Kokemusasiantuntiojoiden ajatuksia transihmisten seksuaalisesta hyvinvoinnista. Verkkojulkaisu osoitteessa Hanna.Vilkka.fi (Tulossa Sinuiksi.fi -hankkeen sivuille) (79 sivua)
 • Vilkka, H. 2017. Kaverit mielekkään elämän perusta. Kolumni. Labyrintti 4/2017. Helsinki: Mielenterveysomaisten keskusliitto — FinFami. (25)
 • Vilkka,H, Hotta, M., Koskela, K. 2018. Astu SaTu:n — Hyvinvointi kuuluu kaikille. Ammatillinen raportti. Seksologinen aikauskirja 3(1)2018. Helsinki: Suomen Seksologinen seura. (38—40)
 • Vilkka, H . Seksuaalivaikutukset ja arki. Esipuhe. Seksologinen aikauskirja 3(1)2018. Helsinki: Suomen Seksologinen Seura. (1—2)
 • Vilkka, H. 2018. Yhdessä — tukea, toivoa, mukana. Katukiikari 2/2018. Hämeenlinna: Kanta-Hämeen Hengitys ry. (10—11)

KOLUMNIT: Hämeen Sanomat

 • Ruokahalun viettelemä (7.2.2009)
 • Taideopetuksen lyhyt tie (28.2.2009)/ Hämeen Sanomien blogi
 • Sukupuolten tasa-arvokasvatus (11.4.2009)
 • Ajatuksia vaihtoehtolääkityksen käytön ongelmallisuudesta (19.4.2009)/ Hämeen Sanomien blogi
 • Elämyksellistä arkea lamassa (26.4.2009)/ Hämeen Sanomien blogi
 • Kulutuskulttuurin kesyttämät kehot (19.6.2009)
 • Kivun monet kuuntelijat (22.8.2009)
 • Hämeen monimuotoisuus voimavarana (24.10.2009)
 • Naiset vallan ristitulessa (9.1.2010)
 • Uramiehiä ja vapaita naisia (11.2.2010)
 • Opettajan kosketus vai seksuaalista häirintää? (14.3.2010)
 • Kolme naista (11.4.2010)
 • Sipulia kuoriessa (15.5.2010)
 • Lapsen ja aikuisen velvollisuudet (10.7.2010)
 • Uimataito kaikkien kansalaistaito (8.8.2010)
 • Hämeenlinnasta koiraperheiden matkailukohde (23.8.2010)/Hämeen Sanomien blogi Pornolehtiä seksuaalikasvatukseen (5.9.2010)
 • Mieskin haluaa joskus sanoa ”ei” (2.10.2010)
 • Kristitty homoseksuaali kirkkokunnassa (6.11.2010)
 • Ikääntyminen on brändiongelma (11.12.2010)
 • Nuoret ja tulevaisuuden pelko (9.1.2011)
 • Joutilaisuus työarjen synneistä pahin (10.2.2011)
 • Huoli tytöistä, huoli aikuisten naisten maailmankuvasta (10.3.2011)
 • Lasten yksinäisyys ja aikuisten itsekkyys (9.4.2011)
 • Lapsen minäkuvan särkyminen huoltajan suostumuksella (8.5.2011)
 • Ulkoilutaito ihmisen pääomana (5.6.2011)
 • Koulutuksen riittävyys ja vastaavuus 2000-luvun työmarkkinoilla (9.7.2011)
 • Pitkin lempeää rantaa (11.8.2011)
 • Paikallispolitiikan postmoderni käänne käy kuntalaisen kukkarolle (8.9.2011)
 • 2000-luvun lapsi meni pesuveden mukana (6.10.2011)
 • Halutuimmat peruskoulut Hämeenlinnaan (12.11.2011)
 • Lahja elämälle (11.12.2011)
 • Suomen kielen uhat ja toivot (8.1.2012)
 • Ruoka ei korvaa aterioita (9.2.2012)
 • Liikuttavaa elämää (10.3.2012)
 • Pitääkö lapsi kasvattaa sukupuoleen? (14.4.2012)
 • Perhe-elämän kiireettömyyden nurjapuoli (13.5.2012)
 • Nuorten elämä tunneköyhässä Suomessa (14.6.2012)
 • Lomalla ajan kanssa (12.7.2012)
 • Koskemattomuus itseisarvoksi työyhteisöön (11.8.2012)
 • Syksyn kunnallisvaalivoittajat (9.9.2012)
 • Vinoa touhua masentuneen kustannuksella (15.11.2012)
 • Joulurauha pakkomielteistä (15.12.2012)

ESITELMÄT

Seksuaalisuuden rajoilla: Xpukeutuminen.Väestöliitto/ 7.10.2011

Kasvatettavan osallistaminen ja arviointi. Turun kesäyliopisto/ Seksuaalikasvatuksen opintokokonaisuus/ 11.12.2010

Keskimääräinen tyttö ja poika. EDUCA-messut/ 30.1.2010

Sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus. Helsingin kaupungin opetusvirasto/  9.9.2009

Mihin lapsella on oikeus sukupuolisena? Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, Tasa-arvoseminaari/ 5.3.2009

Pitääkö lapsi kasvattaa sukupuoleen? EFCAP ry/ 23.12. 2012

Sukupuolen kokemus. Puhutaan politiikkaa -panelisti. Teatterimonttu Tampere/ 25.11.2014.

Miten sukupuolesta puhutaan? Hollo-instituutin Sukupuoli ja taidekasvatus-seminaari/ 7.5.2015

Moninainen, Puolinainen, Kokonainen. Näkökulmia itsemäärittelyyn. Transvestiittiyhdistyksen vuosikokous/ 22.9.2018.

Kun ei tarvitsis puuttua…. TEHY:N Väkivalta-seminaari/ 29.10.2018